10/22/19 Tammy, Sharon, Michele, Noel IMG_4399

10/22/19 stroke play

10/22/19 stroke play Tammy, Sharon, Michele, Noel